نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 85,673/8
شاخص صنعت 74,750
شاخص50شرکت فعالتر 3,423/8
شاخص آزاد شناور 92,754/1
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,522/3
شاخص قیمت 50 شرکت 176,895/2
شاخص بازار اول 59,372/2
شاخص بازار دوم 190,269/3
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار