نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 131,076/1
شاخص صنعت 120,173/2
شاخص50شرکت فعالتر 5,726/9
شاخص آزاد شناور 139,750/4
شاخص 30 شرکت بزرگ 6,544/7
شاخص قیمت 50 شرکت 309,302/6
شاخص بازار اول 95,794/1
شاخص بازار دوم 264,734/5
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار